นักศึกษาวิชาทหารคือลูกหลานของแผ่นดินไทย

ยินดีต้อนรับ " พี ที อาร์มี่ สร้างคนดี สู่สังคม" งานนักศึกษาวิชาทหาร วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ

วันอังคารที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2553

หลักการและความเป็นมา

สืบเนื่องด้วย วิทยาลักการอาชีพปากท่อสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีความเห็นพร้องกับจังหวัดทหารบกราชบุรีและกองทัพบก ที่มีนโยบายที่จะฝึกนักเรียนนักศึกษา และนิสิต ให้มีความรู้ความสามารถทางวิชาทหาร และมีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม เพื่อเตรียมพลให้พร้อมที่จะเข้าสู่ระบบกำลังสำรองของกองทัพบก รวมทั้งปฏิบัติตามระเบียบหน่วยบัญชาการกำลังสำรองจึงได้ยื่นหนังสือขอเปิดเป็นสถานศึกษาวิชาทหารในปีการศึกษา ๒๕๔๙ โดยอยู่ในความรับผิดชอบของ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารจังหวัดทหารบกราชบุรี

วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2553

รับสมัคร

งานนักศึกษาวิชาทหารเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้ารับการสอบ
เป็นนักศึกษาวิชาทหารประจำ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ แล้ว...

หลักฐานในการสมัคร

๑.รูปถ่ายหน้าตรง ๑ นี้ว ๒ รูป
๒.ใบรับรองแพทย์ ๑ ฉบับ
๓.สำเนาทะเบียนบ้าน ๑ ฉบับ
๔.สำเนาใบ ปพ.๗ (วุฒิ ม.๓)
๕.หลักฐานการเปลี่ยน ชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
๖.สำเนาใบ สด.๙ (กรณีอายุ ๑๗ ปี)

รางวัลยิงปืนยอดเยี่ยม

รางวัลยิงปืนยอดเยี่ยม
นศท.หญิงฉัตรแก้ว วัฒนวงษ์

ผู้ติดตาม